Fout bij het starten van de viewer

De configuratie kon niet worden geladen.

Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag, herziening 2022

Regels

hoofdstuk 1 Inleidende regels

De regels van het oorspronkelijk inpassingsplan zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan.

artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag, herziening 2022 met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2019x0103043IP-VA01 van de provincie Zuid-Holland.

1.2 oorspronkelijke inpassingsplan

het Inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag, met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2019x0003043IP-VA01 van de provincie Zuid-Holland, zoals vastgesteld op 13 oktober 2021.

artikel 2 Wijze van meten

De regels van het oorspronkelijke inpassingsplan zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan.

hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 1. De regels van het oorspronkelijke inpassingsplan zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan.
 2. De regels van het oorspronkelijke inpassingsplan worden als volgt aangepast:
  1. In artikel 4.1, onder c vervalt de zinsnede "en 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 2'".
  2. In artikel 4.2, onder b vervalt de zinsnede "of 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 2'".
  3. In artikel 4.2, onder b vervalt sub 2.
  4. In artikel 4.2, onder e vervalt de zinsnede "en 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 2'".
  5. In artikel 4.3, onder b vervalt de zinsnede "en 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 2'".
  6. In artikel 4.4, onder a vervalt de zinsnede "en 'specifieke vorm van bedrijf - WOS 2'".
  7. In artikel 4.4. vervalt onder b.
 3. Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Warmtetransportleiding uitgesloten' vervalt het oorspronkelijke inpassingsplan.
 4. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - WOS 2' vervalt het oorspronkelijke inpassingslan.

Leiding - Warmtetransportleiding
Leiding - Warmtetransportleiding uitgesloten

hoofdstuk 3 Algemene regels

De regels van het oorspronkelijke inpassingsplan zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan.

artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 2. Het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.

artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het inpassingsplan 'Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag, herziening 2022'.

Toelichting

hoofdstuk 1 Inleiding

Op 13 oktober 2021 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het inpassingsplan 'Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag' vastgesteld. Met dat plan wordt de ontwikkeling van de warmtetransportleiding planologisch mogelijk gemaakt.

Op basis van nieuwe inzichten dient een tweetal aanpassingen te worden doorgevoerd ten op zichte van het vastgestelde plan. Op deze aanpassingen wordt nader ingegaan in hoofdstuk 2 van deze toelichting.

Voor het overige blijft het vastgestelde inpassingsplan gehandhaafd. Voor de achtergronden, onderbouwing van nut en noodzaak, totale planbeschrijving, beleidskader, het opgestelde MER, de milieuplanologische aspecten en uitvoerbaarheid wordt volstaan met te verwijzen naar de toelichting behorende bij het vastgestelde inpassingsplan.

hoofdstuk 2 Het herzieningsplan

2.1 De te herziene onderdelen

Het vastgestelde inpassingsplan 'Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag' wordt op een tweetal onderdelen herzien:

 • Het perceel aan de Tripstraat met de dubbelbestemming 'Leiding - Warmtetransportleiding' inclusief de voor deze locatie opgenomen aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - WOS2' hoeft niet langer deel uit te maken van het plangebied van het inpassingsplan. In het vastgestelde inpassingsplan is nog uitgegaan van 2 mogelijke locaties waar het warmteoverdrachtstation gerealiseerd zou kunnen worden, te weten de bestaande locatie van Uniper en een locatie aan de Tripstraat waar een nieuw te bouwen woningbouwcomplex is voorzien. Inmiddels is duidelijk geworden dat het warmteoverdrachtstation op de Uniper-locatie komt. Daarmee kan de locatie aan de Tripstraat komen te vervallen. De voorliggende herziening voorziet hierin door het aanpassen van de verbeelding en door het schrappen van de regels, voor zover die uitsluitend betrekking hebben op de Tripstraat.
 • De plangrens nabij de Middachtenweg 200-210 en 252 wordt gecorrigeerd, zodat het verschoven T-stuk en de explansielus buiten het plangebied komen te vallen en de nieuwe expansielus ter hoogte van Middachtenweg 284-296 er geheel binnen komt te vallen. De verbeelding is hierop aangepast.

Deze aanpassingen leiden niet tot gevolgen die nadeliger consequenties met zich meebrengen dan beschreven in de toelichting van het vastgestelde inpassingsplan en de daarbij opgenomen onderzoeken.

In de regels van de onderhavige herziening zijn tevens de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht opgenomen; dit omdat het Besluit ruimtelijke ordening dat voorschrijft.

2.2 Gekozen procedure

Met de in deze herziening opgenomen aanpassing van de planologische situatie voor het perceel aan de Tripstraat wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de initiatiefnemer voor het nieuw te realiseren wooncomplex met voorzieningen. De correctie aan de Middachtenweg heeft betrekking op gronden die deel uitmaken van het openbaar gebied. Voor beide aanpassingen geldt dat er geen sprake is van een situatie waardoor personen in een nadeliger situatie komen te verkeren.

Gelet op de aard en/of beperkte omvang van de aanpassingen is besloten om niet de gehele procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht opnieuw te doorlopen. Het plan wordt meteen als vastgesteld plan ter inzage gelegd in het kader van de beroepsprocedure.

 

Heading 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec tortor eu risus pulvinar scelerisque ac sit amet tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam erat volutpat. Quisque nec porta orci, eu condimentum neque. Mauris vulputate efficitur maximus. Sed non massa ac augue commodo efficitur quis facilisis leo. Mauris sit amet neque nisi. Vivamus ut magna eu nisl finibus luctus. Maecenas et ligula eu nisl tempor tristique.

Heading 2

Quisque quis pretium purus, et accumsan purus. Sed ornare quam in suscipit tincidunt. Cras pulvinar augue neque, non condimentum purus porta in. Nunc urna massa, ullamcorper vel rhoncus nec, consectetur eget turpis. Pellentesque quis porttitor lacus. Fusce bibendum vitae diam at scelerisque. Pellentesque suscipit leo at libero luctus, in mattis diam tincidunt. Nullam non nunc ligula. Nam rhoncus tincidunt condimentum. Duis pellentesque diam nec tincidunt feugiat. Nunc at velit leo. Nam erat lacus, viverra eu sagittis eget, rhoncus vitae massa. Nulla vitae venenatis dolor. Fusce id vestibulum risus. In et volutpat orci.

Fusce finibus ex elit, eget posuere risus feugiat at. Nullam quis laoreet lectus. Integer tempus pellentesque felis eget vulputate. Nullam vitae pellentesque mi, vel aliquet lectus. Cras volutpat venenatis venenatis. Fusce scelerisque maximus orci, ullamcorper vehicula sapien. Nulla eget ipsum enim. Vivamus lorem massa, lacinia nec fermentum ut, eleifend ac nunc.

Cras venenatis, ante et interdum consequat, eros nunc maximus risus, in dictum orci nisl malesuada dui. Quisque quis sagittis ante. Fusce venenatis ex id vehicula viverra. Aliquam a nunc non ante rutrum vestibulum. Morbi venenatis urna a aliquam accumsan. Nullam ac dictum mauris, et lacinia velit. Aenean ornare, ante non molestie viverra, nisi neque sodales urna, bibendum tincidunt velit turpis sit amet ex.

Fusce ut pulvinar orci. Pellentesque diam ipsum, dictum ut augue non, consequat sollicitudin ligula. Vestibulum sodales lacinia quam, ut fringilla magna semper vel. Suspendisse accumsan blandit augue vestibulum auctor. Etiam pretium magna ut felis porta bibendum. Sed ligula metus, posuere vitae mauris quis, malesuada consectetur diam. Nulla eget pulvinar purus. Cras suscipit condimentum felis, sit amet luctus massa fermentum in. Etiam et rutrum nisl. Nam eget eleifend nunc, in dapibus massa. Donec hendrerit, purus eget lobortis vulputate, magna nunc placerat dui, in vulputate nisi sem eu dolor. Aenean lobortis enim a imperdiet ultricies. Aenean fringilla semper efficitur. Phasellus ornare tempor convallis.